Statuten & Huishoudelijk Reglement

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten

In de statuten van tennisvereniging Manger Cats liggen de grondregels van de organisatie vast. Onder meer de naam, doelstelling en bestuursonderwerpen vind je erin. Maar ook bepalingen over:

  • de leden
  • het lidmaatschap
  • de contributies
  • de verenigingstaken
  • de ALV
  • het bestuur

Zie hieronder het bestand.   

Huishoudelijk Reglement

Als aanvulling op de statuten, kent Manger Cats een huishoudelijk reglement, vastgesteld op de ALV van 27 november 2012. Hieronder vind je de integrale tekst van het huishoudelijk reglement.  

(Vastgesteld ALV 27 november 2012)

 

Rechten en Verplichtingen van de Leden

Artikel 1

a.De leden zijn verplicht zij strikt te houden aan het baanreglement en de gedragsregels, zoals zijn 
gepubliceerd op de website van Manger Cats (www.mangercats.nl). Ook zijn de leden verplicht aanwijzingen van het bestuur, de technische commissie en/of de dienstdoende verenigingscompetitieleider (VCL) op te volgen. 


b.Op de baan is passende kleding voorgeschreven, tenzij het bestuur anders heeft bepaald. Wat als passende kleding wordt aangemerkt staat beschreven in de gedragsregels.


Artikel 2

a.De leden zijn verplicht adreswijzigingen, waaronder tevens wordt verstaan e-mailadres, binnen 14 
dagen na de wijziging bij de ledenadministratie op te geven. 


b.De leden zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen 
vóór 15 februari van het komende verenigingsjaar.


Artikel 3

a.De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de 
vereniging aanwezig te zijn.


b.Leden hebben niet het recht aanwezig te zijn bij vergaderingen van het bestuur, de kascommissie 
en de technische commissie. 


Artikel 4

a.Op grond van artikel 7 lid 2 van de Statuten is ieder lid alsmede één wettelijke vertegenwoordiger 
van een juniorlid, indien deze niet tevens zelf lid is, gehouden gedurende het jaar verenigingstaken op zich te nemen zoals bardiensten of onderhoudsdiensten. De frequentie en aard van deze diensten wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.


b.Verenigingstaken, zoals bardiensten of onderhoudsdiensten worden jaarlijks in de ALV voor het volgende tennisseizoen bekend gemaakt. 


c.Alleen in uitzonderlijke gevallen vervullen de leden zoals genoemd in lid a geen verenigingstaken. Het een en ander is ter beoordeling van het bestuur. 
d.Niet of niet tijdig vervullen van de verenigingstaken, leidt tot passende maatregelen. Deze worden gepubliceerd op de website van Manger Cats. Uitsluiting van het betreden van de banen kan tot de mogelijkheden behoren.


Artikel 5


a. Op grond van artikel 4 lid 3 worden de speelrechten va de leden en de juniorleden afzonderlijk geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur geeft daaraan uitvoering door ervoor te zorgen, dat er zowel op de website als in het clubhuis een actueel baanschema beschikbaar is.

b.Op dit baanschema is de baanindeling voor dat moment aangegeven. Daarin staan opgenomen de lesuren, competitie, de uren voor junioren en de uren voor senioren.


c.Bovendien staat op de website een duidelijke vermelding van evenementen, die beslag leggen op de baancapaciteit.


d.Indien het baanschema niet voorziet in uitzonderlijke situaties dan kan het bestuur ter plekke een besluit nemen wie wanneer speelt. Daarnaast prevaleert gezond verstand.


Vergaderingen

Artikel 6


De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding. De voorzitter is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren. Ook is de voorzitter bevoegd de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 7

a.Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een e-mail aan ieder bestuurslid. 
Ook kan tijdens een eerdere vergadering een datum voor een nieuwe vergadering worden afgesproken. De e-mail dient uiterlijk 14 dagen voor de datum van de vergadering verzonden te zijn. 


b.Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.


c.Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gehoor wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 


Artikel 8

a.Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris 
geschiedt door het bestuur, vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.

b.Het bestuur stelt eerst een kandidaat nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te tellen 
kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.


c.Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een 
daartoe strekkende schriftelijke, daaronder begrepen per e-mail, verklaring. Aan deze verklaring is een bereidverklaring van de kandidaat gehecht. De inlevering van deze verklaring met bijlage geschiedt uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering. 


Artikel 9

a.De agenda van de algemene ledenvergadering bevat in elk geval de uit de Statuten of 
Reglementen voortvloeiende punten. 


b.De agenda van de algemene ledenvergadering kan daarnaast ieder voorstel bevatten, dat 
tenminste zeven dagen voor de verzending van de oproep voor de algemene ledenvergadering door de secretaris is ontvangen. Een daartoe strekkend verzoek dient door tenminste vijf leden te zijn ondertekend.


c. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat daarnaast al hetgeen de personen, die een algemene ledenvergadering bijeen kunnen roepen, wensen. 


Artikel 10


a. Alle punten, die op de agenda staan vermeld, worden tijdens de algemene ledenvergadering aan de orde gesteld en behandeld.

b. Staande de algemene ledenvergadering kunnen tenminste vier leden een voorstel ter behandeling aandragen mits dat voorstel rechtstreeks betrekking heeft op een agendapunt.

Commissies

Artikel 11

a.De algemene ledenvergadering kan een of meer commissies benoemen. Deze commissies 
kunnen een algemene of een bijzondere opdracht krijgen. De opdracht mag niet uitstrekken buiten 
de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. 


b.Deze commissies en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde 
verantwoording verschuldigd tegenover de instantie die hen heeft benoemd.


c.Bevoegdheden en verplichtingen van een commissie kunnen bij of na de benoeming worden 
geregeld of gewijzigd.


d.Het bestuur kan te allen tijde alle commissies, behalve de kascommissie zoals genoemd in artikel 
14 lid 2 van de Statuten, ontbinden. 


e.De leden van een commissie kunnen door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door 
anderen worden vervangen. 


Artikel 12

a.De commissie, zoals genoemd in artikel 14 lid 2 van de Statuten, bestaat uit twee leden, 
aangevuld met een plaatsvervangend lid. Bij ontstentenis van één van de commissieleden zal het 
plaatsvervangende lid het plaats van dit commissielid innemen. 


b.Deze commissie wordt telkens voor één jaar benoemd. 


Bestuur

Artikel 13

a.Degene, die op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder is benoemd, is verplicht het 
bestuurslidmaatschap te aanvaarden. 


b.Overeenkomstig artikel 8 lid 5 van de Statuten wordt een bestuurslid benoemd voor een periode 
van maximaal vijf jaar. 


c. Op grond van artikel 8 lid 5 van de Statuten treden de bestuursleden af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster. Het eerste rooster is als bijlage aan dit Huishoudelijk Reglement
gehecht.


d.Afgezien van de leden b en c kan een bestuurslid te allen tijde als zodanig aftreden. 


e.Een bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, het daarin voeren 
van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem.


f. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde 
worden uitgeoefend. 


g.De verkiezing van bestuursleden tot vervanging van het aftredende bestuurslid geschiedt in de 
eerste algemene ledenvergadering. 
h.Een bestuurslid, dat is gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op 
het tijdstip, waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden. 


Artikel 14

a.In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering kan een vice-voorzitter 
worden gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar.


b.Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden 
waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. 


c. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

d. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 15


Schade aan de vereniging of één of meer van haar bezittingen, veroorzaakt door een lid, kan het bestuur verhalen op dat lid.

Artikel 16

a.Ten aanzien van het gedrag van leden, hun kinderen, deelnemers en introducés is het door de
KNLTB vastgestelde baanreglement van toepassing. Dit baanreglement is te vinden op de 
website van Manger Cats (www.mangercats.nl).


b.Het bestuur is bevoegd wijzigingen en/of aanvullingen in dit reglement aan te brengen. 


Artikel 17


De vereniging kan een officieel orgaan uitgeven of doen uitgeven.

Aanmelding

Artikel 19


Bij de schriftelijke aanmelding – waaronder eveneens een aanmelding per e-mail wordt verstaan - als genoemd in artikel 5 lid 1 van de Statuten dienen in elk geval de volgende gegevens vermeld te worden: Naam, voornamen, woonplaats, adres, e-mailadres, geboortejaar- en datum. Tevens dient een pasfoto bij de ledenadministratie ingeleverd te worden.

Slotbepalingen

Artikel 20

a.De Statuten en het Huishoudelijk reglement staan gepubliceerd op de website van Manger Cats 
(www.mangercats.nl). 


b.Jaarlijks zal in de eerste ledenpublicatie van een verenigingsjaar een verwijzing naar de Statuten, 
het Huishoudelijk Reglement en het Baanreglement worden opgenomen.


Artikel 21


Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 27 november 2012.

afschrift_statutenwijziging.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Adres

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737