Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Elk jaar in maart – voor het begin van het nieuwe tennisseizoen – vindt de ALV van Manger Cats plaats. In deze vergadering vraagt het bestuur aan de leden goedkeuring voor de werkzaamheden van de verschillende commissies, inclusief het financiële jaarverslag en de begroting voor het komende seizoen. Ook wordt er toestemming gevraagd voor wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, indien van toepassing.

Aankondiging en stukken ALV

De inspraak van onze leden is van essentieel belang voor een goed functioneren van onze tennisvereniging. Als lid van Manger Cats nodigen we je daarom van harte uit aanwezig te zijn bij de ALV. Via een bericht in de ClubApp en op de website wordt de ALV aangekondigd. Ook de stukken voor de vergadering worden ook via de ClubApp en website beschikbaar gesteld.

Agendapunten

Wil je een agendapunt indienen voor de ALV? Geef het ruim voor de vergadering door aan de secretaris van Manger Cats.

Presentatie en stukken voor komende ALV (26/3/2020)

Zie de bestanden hieronder. Naar aanleiding van Corona ontwikkelingen hebben wij de begroting voor 2020 aangepast (zie scenario2). 

AGENDA ALV MANGER CATS 26 MAART 2020

Presentielijst!

1.       Opening vergadering @Bas

2.       Mededelingen en ingekomen stukken @Erik

3.       Notulen ALV 8 maart 2019 @Erik

4.       Korte toelichting en goedkeuring jaarverslagen commissies @Bas             

5.       Bespreking en goedkeuring financiële jaarverslag 2019 @Eric

6.       Rapportage kascommissie @Eric

7.       Bestuurswissel @Bas

8.       Begroting 2020 en vaststelling contributie @Sandra

9.       Benoeming nieuwe kascommissie @Sandra

10.     Vacatures @Johan

11.     Rondvraag en afsluiting @Bas

ALV_12-03_2020_Stukken final final.pdf Concept W&V 2019-voorstel begroting 2020 - scenario2 .pdf Foto goedkeuringverklaring kascommissie.JPG Notulen ALV 26032020.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Address

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen