Reglement van orde van TV Manger Cats

Artikel 1

De banen mogen uitsluitend belopen worden met door het bestuur goedgekeurde

gravel tennisschoenen met vlakke zool zonder noppen; het spelen op andere schoenen* is ten strengste verboden.

Artikel 2

De spelers moeten op de tennisbaan gekleed zijn in correcte tenniskleding**, dit ter beoordeling van een bestuurslid.

Artikel 3

Kinderen die niet tennissen mogen alleen onder begeleiding op het park. Ouders die tennis spelen mogen wel kinderen meenemen maar moeten er voor zorgen, dat deze kinderen geen overlast voor andere spelers veroorzaken.

De aanwezigheid van jeugdleden, met of zonder ouders, is altijd volledig voor eigen verantwoording dan wel die van de ouders/verzorgers. Het bestuur draagt geen verantwoordelijkheid voor jeugdleden of eventuele calamiteiten die hen overkomen.

Artikel 4

Honden zijn op het park alleen toegelaten als zij aangelijnd zijn en geen overlast veroorzaken. De verzorger van de hond dient hondenpoep meteen zelf op te ruimen.

Artikel 5

Spelen is alleen toegestaan, als de betreffende baan met de eigen actuele spelerspas is afgehangen. Afhangen is verplicht. Naast het afhangbord, hangt een baanschema met welke ledengroep op welke dagen en tijdstippen op welke baan mogen afhangen. Een enkelspel heeft recht op 30 minuten speeltijd, een dubbelspel op 45 minuten speeltijd. Een drietal wordt aangemerkt als enkelspel. De baanregels horen bij iedereen bekend te zijn.

Artikel 6

Alle gedragingen, die naar het oordeel van het bestuur, in strijd zijn met de goede orde en zeden zijn bijvoorbeeld:

  • overmatig gebruik van alcohol;
  • hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
  • spelen op het terrein van aangrenzende percelen;
  • het maken van muziek;
  • het spelen met ballen buiten de banen, alsmede het meenemen naar het park van ballen anders dan tennisballen;
  • het beklimmen van omrasteringen;
  • het verontreinigen van banen of park;
  • elk gedrag, waardoor schade kan ontstaan aan banen, gebouwen, hekwerken, netten, etc.

Artikel 7

Bij nachtelijk vertrek moet de rust op het park worden gerespecteerd en Er mag niet worden geclaxonneerd bij vertrek.

Artikel 8

Het bestuur is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers of bezoekers op het park, vóór, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht. Het bestuur is ook niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen of zaken, ook al wordt er toezicht op gehouden.

Artikel 9

Heeft een persoon of meerdere personen schade toegebracht op het tennispark, dan moeten zij het bestuur hiervan onmiddellijk in kennis stellen en desgevraagd de schade vergoeden.

Artikel 10

Roken is in het gehele clubhuis wettelijk verboden. Roken op de banen, het gebruik van kauwgom,  en het gebruik van consumpties en/of glaswerk op de banen, is verboden. Het naar de banen of looppaden verplaatsen van terrasmeubilair is verboden.

Artikel 11

Aanwijzingen van een bestuurslid betreffende het gebruik (ook sproeien) van de  banen of betreffende de orde op de banen horen strikt te worden opgevolgd. Steeds wanneer dit door een bestuurslid nodig wordt geacht, moet gelegenheid worden gegeven tot het sproeien van de banen of tot ander noodzakelijk onderhoud. Indien de een bestuurslid niet aanwezig is, dan worden de leden geacht zelf te sproeien als de weersomstandigheden dit vragen. Zie voor de wijze van sproeien de sproei-instructie.

Artikel 12

Slechts met schriftelijke toestemming van de parkdirectie is het toegestaan andere dan de aan het park verbonden tennisleraren les te laten geven.

Artikel 13

Een bestuurslid heeft het recht een ieder, die zich niet houdt aan dit reglement, van het park te verwijderen of te doen verwijderen.

Artikel 14

Het bestuur behoudt zich het recht uitzonderingen te maken op de reglementen.

Artikel 15

In gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 16

Een ieder, waarop dit reglement van toepassing is, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit reglement. Het is daartoe op een voor iedereen toegankelijke plaats in het clubgebouw opgehangen en is ook te lezen op internet (www.mangercats.nl).

* Andere schoenen

Het is ten strengste verboden "andere schoenen"  te dragen, zoals vermeld in het reglement van orde, worden onder meer bedoeld:

Onder tennisschoenen wordt verstaan "schoeisel dat speciaal voor tennis is ontworpen" en dat tevens het speelvlak van de baan niet kan beschadigen. Dit betekent dat de zool vlak moet zijn, maar een ingewerkt profiel mag hebben, waarbij de afzonderlijke profielranden niet verder uit elkaar mogen liggen dan maximaal 2 millimeter. Let hier op bij de aankoop van uw schoenen. Niet elke sportschoen is een tennisschoen (bij tennisschoenen ligt het profiel in de zool!).

** Tenniskleding

Heren en jongens

 

Voor heren wordt met "correcte tenniskleding" zoals vermeld in het reglement van orde in elk geval NIET bedoeld:

Dames en meisjes

Voor dames wordt met "correcte tenniskleding" zoals vermeld in het reglement van orde in elk geval NIET bedoeld:

Het gekleed gaan in andere sport- en/of vrijetijdskleding dan tenniskleding is niet toegestaan. Het bestuur of haar gemachtigde heeft het recht een ieder die zich op de baan bevindt, met naar het oordeel van het bestuur, niet-correcte tenniskleding, het speelrecht te ontzeggen.

Prikbord

Kattebelletjes gemist? Kijk hier.
 
Jaarkalender 2019
 
We hebben plek voor nieuwe leden!

Heb je interesse, vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden die Manger Cats je kan bieden? Stuur een mail naar Bas Stroeken: voorzitter@mangercats.nlOf schrijf je direct in: aanmeldingsformulier

Parkeren

Parkeren kan van vrijdagavond 19.00 tot zondagnacht 00.00 uur op de parkeerplaats van de Bosrand. Deze parkeerplaats is rechts naast Manger Cats aan de Arnhemse Bovenweg gelegen. S.v.p. niet parkeren voor de huizen van de Manger Catslaan. Bedankt.